Objednávky prijaté od 27.6.2024 do 8.7.2024, budú vyexpedované až od 8.7.2024 z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie. 

Zavřít

Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

V rámci nášho neustáleho úsilia o zlepšovanie transparentnosti a komunikácie so zákazníkmi sa snažíme naše Obchodné podmienky aktualizovať a zverejňovať ich tak aby boli dostupnejšie a zrozumiteľnejšie.

Tieto obchodné podmienky sú v súčasnosti platné od 1.10.2023.

 

Hlavné upozornenia:

 

Doprava je bezplatná pri minimálnej výške nákupu 50€.

Zvýhodnená cena prepravy, pri nákupe do 50€ je 3.50€.

Štandardný čas dopravy je 1-2 dni na prípravu objednávky a 2 pracovné dni môže trvať samotné doručenie. V prípade nedostupnosti tovaru vás budeme informovať.

Počas víkendu tovar nedoročujeme, rovnako ani nepodávame na vyexpedovanie.

Doprava v rámci centra Banská Bystrica je bezplatná pri minimálnej výške nákupu 30€.

Tovar nezasielame na dobierku.

Platba v hotovosti je možná len v rámci služby Kuriér Modrý Mesiac - centrum.

Pri platbe v hotovosti neakceptujeme stravné lístky.

Možnosť dopravy kuriér MM – Banská Bystrica prosím vyberte len v prípade ak vaša adresa doručenia je v meste Banská Bystrica.

Minimálna objednávka v eshope je stanovená na: 2.00€ bez DPH.

 

Objednávky prijímame aj na: bistro.sk/modry-mesiac

 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internetový obchod spoločnosti Esperanto, s. r. o., prevádzkovateľa internetového obchodu Modrý Mesiac, umiestneného na webovej lokalite www.modrymesiac.sk

 

1.    Všeobecné ustanovenia a vymedzenia práv a povinností spojených s používaním služieb elektronického obchodu   


1.1 Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internetový obchod spoločnosti Esperanto, s. r. o., prevádzkovateľa internetového obchodu Modrý Mesiac, umiestneného na webovej lokalite www.modrymesiac.sk (ďalej ako obchodné podmienky) bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti, ktoré sú platné pre predávajúceho a záujemcu, resp. neskôr kupujúceho vo svojom aktuálnom znení od dňa 1. 1. 2020 a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.2 Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi záujemcom, resp. neskôr kupujúcim a predávajúcim - spoločnosťou Esperanto, s. r. o., so sídlom: Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica, IČO 46517651, Banská Bystrica, (ďalej ako predávajúci), ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu nachádzajúceho sa na webovej lokalite www.modrymesiac.sk (ďalej len obchod).

 

1.3 Záujemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je používateľom elektronického obchodu predávajúceho. Rovnako tak daná osoba, ktorá má záujem o kúpu tovaru alebo služieb ponúkaných predávajúcim, a tým pádom môže dobrovoľne vstúpiť do právneho vzťahu s predávajúcim, pričom ešte tento záujemca neodoslal záväzne kompletne vyplnenú objednávku, alebo po jej odoslaní neboli splnené všetky povinnosti zo strany záujemcu na jej úspešne vytvorenie.

 

1.4 Záujemca používaním služieb elektronického obchodu predávajúceho vyjadruje svoj dobrovoľný súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami, ktorými sa bude bezvýhradne riadiť v prípadnom ďalšom konaní, teda kúpe tovaru.

 

1.5 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpno-predajnú zmluvu o kúpe objednaného tovaru.  K podaniu jej návrhu zo strany kupujúceho dochádza odoslaním záväzne kompletne vyplnenej objednávky, pričom sa záujemca stáva kupujúcim v rámci vymedzenia vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim v kúpno-predajnej zmluve ako tiež v rámci obchodných podmienok.

1.6 Kupujúci sa zaväzuje výhradným dodržiavaním týchto obchodných podmienok, odoslaním záväzne kompletne vyplnenej objednávky, spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov ako aj so súhlasom s uvedenými obchodnými podmienkami. V opačnom prípade či v prípade porušenia podmienok kúpno-predajnej zmluvy alebo v prípade nedodržania obchodných podmienok sa objednávka stáva neplatnou.

1.7 Záväzne kompletne vyplnenou objednávkou sa rozumie kompletne vyplnený proces objednávky v elektronickom obchode, odoslaný e-mail písomná korešpondencia predávajúcemu alebo uskutočnený telefonát  obsahujúci povinné informácie tak ako sa uvádza v článku č.5 obchodných podmienok. Objednávka v akejkoľvek forme musí zahŕňať zoznam objednaných produktov, vyplnenie všetkých povinných údajov záujemcom a to v nasledovnom znení: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia objednávky (prípadne uviesť fakturačnú adresu, ak je iná ako adresa doručenia). Záujemca pre dokončenie objednávky musí súhlasiť s podmienkami spracovania jeho osobných údajov predávajúcim ako aj s obchodnými podmienkami. Pre úspešne vytvorenie záväzne kompletne vyplnenej objednávky musí záujemca splniť všetky náležitosti a kroky k tomu aby takáto objednávka spĺňala všetky podmienky tak ako vyplývajú z obchodných podmienok.

1.8 Uvedené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán vyplývajúce z kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.9 Uvedené obchodné podmienky sú dostupné neobmedzene pre všetkých používateľov internetu, na stránke elektronického obchodu. V prípade nesprávneho zobrazenia sú dostupné na uvedenej stránke aj vo formáte pdf.

1.10 Predávajúci si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania služby spôsobené technickou údržbou obchodu alebo technickou závadou či už na strane predávajúceho, teda zároveň prevádzkovateľa, alebo tretej strany poskytujúcej technické služby súvisiace s prevádzkou obchodu.

 

2.    Vymedzenie osobitných pojmov a povinností v rámci obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim

 

2.1 Predávajúcim sa rozumie právnická osoba Esperanto, s. r. o., so sídlom: Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica, IČO 46517651,  Banská Bystrica adresa pre prijímanie korešpondencie: Esperanto, s. r. o., so sídlom: Beskydská 3993/12, 974 11 Banská Bystrica, adresa oficiálnej elektronickej pošty: obchod@modrymesiac.sk, internetová adresa prevádzkovania elektronického obchodu : www.modrymesiac.sk.  

2.2 Záujemcom sa rozumie plnoletá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem kúpu tovaru alebo služieb ponúkaných predávajúcim a tým pádom dobrovoľne vstúpiť do právneho vzťahu s predávajúcim, pričom ešte kupujúci neodoslal záväzne kompletne vyplnenú objednávku.

2.3 Záväzne kompletne vyplnenou objednávkou sa rozumie taká objednávka uskutočnená formou elektronického obchodu, emailom,  písomnou formou v podobe korešpondencie, alebo telefonicky ktorá spĺňa všetky náležitosti ktoré ustanovujú obchodné podmienky predávajúceho, najmä čo sa týka definovania platnej objednávky v bode č. 5 obchodných podmienok.

2.4 Odoslaním tejto záväznej kompletne vyplnenej objednávky vo vybranej forme, záujemca podáva návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, záujemca sa stáva kupujúcim, na účely definovania vzťahov v rámci tejto možnej kúpno-predajnej zmluvy, zároveň sa zaväzuje že:

2.4.1 Bol oboznámený s dokumentom obchodných podmienok v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa k ich dodržiavaniu a postupu v súlade s ich obsahom.

2.4.2 Je oboznámený s tým že obchodne podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpno-predajnej zmluvy, tak ako je uvedené v bode 1.1 obchodných podmienok.

2.4.3 Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z. z. (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji“), vopred oboznámil záujemcu s písomnými informáciami o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na prípadne uzatvorenie alebo odstúpenie od kúpno-predajnej zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy. Kupujúci sa tak môže v prípade potreby obrátiť na predávajúceho pri zmene objednávky, uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

2.4.4 Bol informovaný, že ponúkaným jazykom na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy je slovenský jazyk. Predávajúci kupujúceho poučil v znení slovenského jazyku v rámci obchodných podmienok o všetkých informáciách a o povinnostiach vyplývajúcich pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy.

2.4.5 Bol zrozumiteľne informovaný pred úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto kúpno-predajnej zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonať pri uzatváraní zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistiť a opraviť chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb.

2.4.6 Súhlasí a je plne vedomý toho, že odoslaním záväznej kompletnej vyplnenej objednávky záujemca podáva návrh na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, záujemca sa stáva kupujúcim v rámci vzťahov, ktoré z tejto zmluvy vplývajú.

2.4.7 V rámci procesu objednávky je kupujúci vopred informovaný o výslednej cene ktorú kupujúci uhradí za daný tovar. Výsledná cena obsahuje samotnú cenu za objednaný tovar taktiež osobitnú čiastku spojenú s nákladmi na doručenie na adresu kupujúceho. Tak ako to vyplýva z kúpno-predajnej zmluvy.

2.4.8 Súhlasí s tým, že ako záujemca alebo kupujúci preberá plnú zodpovednosť za pravdivosť osobných údajov uvedených v rámci záväznej kompletnej objednávky. V prípade uvedenia nepravdivých alebo zavádzajúcich údajov si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od takejto kúpno-predajnej zmluvy, tak ako to vyplýva v rámci podmienok odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy uvedenej v obchodných podmienkach.

2.5 Kupujúcim sa rozumie plnoletá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila riadne kúpno-predajnú zmluvu, s predávajúcim a to odoslaním záväzne kompletnej objednávky, prípadne inou formou po dohode s predávajúcim. Kupujúcim sa teda môže stať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, využívajúca tovar alebo služby na osobnú spotrebu, iný účel ako podnikanie alebo na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania.

2.6 Kúpno-predajnou zmluvou sa rozumie, vyhotovenie dokumentu Kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj ako „zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru kupujúcim a predaj vrátane spôsobu dodania objednaného tovaru, ktorý bol objednaný formou záväznej kompletnej objednávky doručenej predávajúcemu. Zmluva je uzavretá v prípade odoslania záväzne kompletnej vyplnenej objednávky predávajúcemu, zaslaním potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho.  

2.7 Tovarom sa rozumejú, všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke predávajúceho a ktoré si môže záujemca alebo kupujúci v súlade s obchodnými podmienkam alebo v súlade s kúpno-predajnom zmluvou kúpiť. Taktiež kupujúcim zvolené položky po odoslaní Záväzne kompletnej vyplnenej objednávke, ktoré predstavujú predmet kúpy kupujúceho a predaja predávajúceho. Jednotlivé položky tovaru, ktoré sú vyobrazené na webovej stránke predávajúceho, napríklad prostredníctvom fotografie slúžia len ako ilustračné zábery a nemusia sa zhodovať s dodaným tovarom. Predávajúci zodpovedá len za správny popis vlastností predávaného tovaru.

2.8 Doručenie tovaru predávajúcim kupujúcemu sa rozumie doručiť zakúpený tovar na ním zvolené miesto určenia, uvedené v záväznej kompletne vyplnenej objednávke, uvedené ako Adresa pre doručenie tovaru.

2.9 Dobierka je spôsob doručenia tovaru, pri ktorom kupujúci uhrádza cenu tovaru až pri jeho prevzatí. Tovar je doručovaný prostredníctvom kuriérskej služby zvolenej predávajúcim.

2.10 Cena tovaru je vyjadrená v mene EUR s DPH, uvedená v popise tovaru pri každej jeho jednotlivej položke na webovej stránke predávajúceho. V kompletne vyplnenej objednávke ide o súčet cien za jednotlivé položky tovaru, pričom všetky ceny sú uvedené s DPH,  tento súčet cien je uvedený bez ceny za doručenie.

2.11 Cena za doručenie tovaru je vyjadrená osobitne, podľa spôsobu prepravy ktorý si kupujúci zvolil. Táto suma zahŕňa prepravné aj balné. Predávajúci ju uvádza v mene EUR spolu s DPH, ktorú ma v tejto sume zahnutú už vybraný prepravca. Aktuálny cenník za doručenie tovaru (poštovného) je uverejnený a dostupný na webových stránkach predávajúceho v časti Preprava a platba.

2.12 Konečná cena predstavuje výslednú sumu, ktorú kupujúci zaplatí po dokončení objednávacieho procesu v deň odoslania záväzne kompletne vyplnenej objednávky. Je to súčet ceny tovaru a ceny za prepravu a balné. Cena za prepravu môže zahŕňať aj cenu za dobierku, ak si kupujúci zvoli takúto možnosť prepravy. Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase odoslania záväzne vyplnenej kompletnej objednávky tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Výsledná cena objednávky vrátane poplatkov za doručenie je vždy uvedená pri poslednom kroku objednávky. Táto suma je vyjadrená v mene EUR so zahrnutou sumou DPH za tovar ako aj za prepravu prípadne prepravu formou dobierky a balné.  

2.13 Potvrdenie o prijatí záväzne kompletne vyplnenej objednávky sa realizuje formou elektronickej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdenie, ktoré zašle predávajúci kupujúcemu, formou korešpondencie, emailu alebo telefónneho oboznámenia, potvrdzuje skutočnosť že predávajúci ma vedomosť o tom že záujemca mu odoslal záväzne kompletne vyplnenú objednávku a to buď prostredníctvom jeho webovej stránky, emailom alebo telefonicky. Prijatie tejto objednávky automaticky neznamená uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Predávajúci môže tento návrh o kúpno-predajnej zmluvy podľa vyplnených údajov, odmietnuť  napríklad z dôvodu nedostupnosti tovaru.

2.14 Potvrdenie dostupnosti je posledným krokom k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak tovar nie je dostupný predávajúci oboznámi kupujúceho o stave dostupnosti tovaru buď formou odoslania emailu, písomnej korešpondencie alebo telefonicky. Týmto oboznámením predávajúci potvrdzuje skutočnosť že preveril dostupnosť tovaru uvedeného v prijatej záväzne kompletne vyplnenej objednávke. Kupujúci je teda oboznámený so stavom o dostupnosti tovaru, ktorý je buď čiastočné dostupný na sklade predávajúceho, alebo nedostupný. Podľa stavu dostupnosti predávajúci vyhodnotí či akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. V prípade plnej dostupnosti tovaru, predávajúci nebude ďalej informovať kupujúceho o stave dostupnosti ale priamo tovar vyexpeduje.

2.15 Dokončenie procesu objednávky sa rozumie stav, v ktorom predávajúci vyexpeduje tovar kupujúcemu, za splnených podmienok ktoré vyplývajú z dodržania obchodných podmienok a kúpno-predajnej zmluvy. Nedodržaním podmienok zo strany predávajúceho alebo kupujúceho sa proces objednávky tovaru záväzne ruší a nedochádza k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy, alebo po dokončení procesu objednávky môže dôjsť k vypovedaniu kúpno-predajnej zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami .  

2.16 Objednaným tovarom sa rozumie tovar ktorý sa stane predmetom kúpno-predajnej zmluvy, ktorý je predávajúci povinný dodať a kupujúci prebrať v rámci podmienok zmluvy.

2.17 Elektronický obchod sa rozumie verejný elektronický obchod prevádzkovaného predávajúcim, nachádzajúci sa na adrese www.modrymesiac.sk.

 

3.    Vymedzenie osobitných práv a povinností predávajúceho v rámci obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim

 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá: vybraný druh objednaného tovaru v požadovanej kvalite a množstve v konečnej cene, platnej v deň odoslania záväzne kompletne vyplnenej objednávky ak tomu nepredchádzajú isté obmedzenia ako obmedzený stav zásob a iné skutočnosti.  

3.2 Prijatie záväzne kompletnej objednávky formou elektronickej objednávky z internetového obchodu (alebo aj inej formy) je len návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. Obe strany ako predávajúci a kupujúci môžu tento návrh stiahnuť späť tak ako to upravujú tieto obchodné podmienky.

3.3 Predávajúci sa zaväzuje že tovar ktorý predáva spĺňa všetky predpisy, normy a štandardy ako aj platné nariadenia platné na území Slovenskej republiky, v rámci právneho poriadku danej krajiny.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje že vybraný tovar kupujúcemu dodá spôsobom ktorý si kupujúci zvolil v kompletnej záväznej objednávke a ktorá je už započítaná v rámci konečnej ceny. V prípade ak predávajúci nemôže tento tovar dodať zvoleným spôsobom navrhne iný spôsob dopravy. Pričom následne vráti peniaze v prípade lacnejšej dopravy alebo naopak vyžiada od kupujúceho zvyšné náklady na drahší spôsob dopravy. V oboch prípadoch kupujúceho o tejto skutočnosti informuje, pričom sa s kupujúcim na vhodnom spôsobe dopravy pokúsi vopred dohodnúť. Predávajúci si v prípade odmietnutia vhodného spôsobu dopravy zo strany kupujúceho vyhradzuje právo celú objednávku stornovať.

3.5 Predávajúci sa zaväzuje že spolu s tovarom alebo dodatočne dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k procesu predaja a tovaru vzťahujú, sú nimi: faktúra za uhradený tovar a služby v elektronickej podobe.

3.6 Predávajúci zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.

3.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadne oneskorenie dodania, poškodenie alebo znehodnotenie objednaného tovaru zavineného vybraným prepravcom, ktorého si záujemca zvolil.

3.7 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa tovaru alebo v dôsledku akýchkoľvek zmien – ako vypredaný tovar alebo nepredvídateľných prekážok.  

3.8 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávací proces a možnosť odstúpiť od návrhu na jednostranného odstúpenia od kúpno-predajnej zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému, ktorému môže dôjsť na webovej lokalite.

 

4.    Vymedzenie osobitných práv a povinností kupujúceho v rámci obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim

 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar zaplatiť v sume, ktorá zodpovedá konečnej cene objednávky a tovar riadne prevziať, skontrolovať originálne balenie, ako aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

4.2 Kupujúci môže stornovať objednávací proces a využiť možnosť jednostranného odstúpenia od návrhu na kúpno-predajnej zmluvy bez udania dôvodu a to do 24h od potvrdenia objednávky naším elektronickým obchodom, pokiaľ tovar nie je pripravený na vyexpedovanie alebo už tento tovar bol vyexpedovaný. Predávajúci po dohode s kupujúcim za predpokladu splnenia všetkých podmienok, tak ako vyplýva z obchodných podmienok takúto objednávku stornuje.

4.3 Kupujúci podáva návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy odoslaním vyplnenej záväzne kompletnej objednávky, ktorá bude prijatá naším eshopom. O jej prijatí Vás bude informovať súhrn objednávky, ktorá bude odoslaná na Váš email. Prípadne ak bola objednávka vytvorená iným spôsobom bude kupujúci o prijatí tohto návrhu informovaný podobnou formou – emailom, sms správou alebo telefonicky.

4.4 Kupujúci uzatvára kúpno-predajnú zmluvu s predávajúcim až v prípade že tovar priamo preberie. Následne uzatvoril kúpno-predajnú zmluvu s kupujúcim.

4.5 V prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, ako aj samotného objednaného tovaru je kupujúci povinný spísať škodový zápis s prepravcom. Ďalej postupovať v zmysle uplatnenia reklamácie, podľa článku č.8, alebo tak ako ustanovuje reklamačný poriadok.

4.5 Kupujúci je povinný informáciu o poškodení obalu zásielky alebo samotného objednaného tovaru pri jej preberaní bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Je tak možné učiniť emailom, korešpondenciou alebo telefonicky na oficiálne kontaktné údaje predávajúceho.  

4.7 Kupujúci je povinný oboznámiť bezodkladne predavajúceho v prípade že objednávka nebola doručená v stanovenom limite, ktorý sa vzťahuje ku konkrétnemu spôsobu prepravy. Kupujúci sa môže informovať o vyexpedovaní jeho objednávky u predávajúceho, ktorý mu poskytne pravdivé údaje o vyexpedovaní danej objednávky.

4.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy, zaplatení konečnej ceny objednávky tovaru alebo po úhrade všetkých dlžných faktúr, vzťahujúcich sa ku kúpnej cene tovaru.

4.7 Kupujúci preberá všetky záväzky spojené s rizikom škody, ktoré môžu vzniknúť po prevzatí tovaru.  

 

5.    Vymedzenie osobitných práv a povinností medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúceho z procesu objednávky tovaru

 

5.1 Proces vytvorenia záväzne kompletne vyplnenej objednávky tovaru je možné realizovať formou vytvorenia objednávky v elektronickom obchode emailovou formou, písomnou korešpondenciou alebo telefonicky u predávajúceho.

5.2.1 V prípade uskutočnenia záväzne kompletnej objednávky formou elektronickej objednávky z internetového obchodu sa rozumie, kompletne zrealizovaný proces nákupu v internetovom obchode. Ten zahŕňa zoznam objednaných produktov, vyplnenie všetkých povinných údajov záujemcom a to v nasledovnom znení: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia objednávky (prípadne uviesť fakturačnú adresu, ak je iná ako adresa doručenia). Záujemca pre dokončenie objednávky musí súhlasiť s podmienkami spracovania jeho osobných údajov predávajúcim. V tomto type objednávky si záujemca ďalej zvoli spôsob prepravy, pričom sa vopred dozvie konečnu cenu objednávky, teda vrátane osobitnej ceny tovaru a ceny za prepravu. Konečná cena ktorú kupujúci zaplati je vyjadrená v mene EUR vrátane DPH. Následne záujemca vyberie spôsob platby. Záujemca musí povinne zaškrtnúť súhlas s obchodnými podmienkami. Pre dokončenie objednávky, klikne na políčko „Záväzne objednať.“ Obchod ho presmeruje na stránku, ktorá mu potvrdí že jeho objednávka bola odoslaná a čaká na spracovanie. Po absolvovaní všetkých krokov je úspešne vytvorená záväzná kompletne vyplnená objednávka zo strany záujemcu.

 

5.2.2 V prípade uskutočnenia záväzne kompletnej objednávky formou elektronickej objednávky prostredníctvom emailu sa rozumie, kompletne vyplnený email, odoslaný na oficiálnu emailovú adresu predávajúceho. Email musí mať uvedené v názve hlavičky nasledujúce znenie: „Nová objednávka.“  Email pre kompletnosť musí zahŕňať zoznam objednaných produktov, uvedené všetky povinné údaje záujemcu a to v nasledovnom znení: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia objednávky (prípadne uviesť fakturačnú adresu, ak je iná ako adresa doručenia). Taktiež je do emailu alebo formou písomnej korešpondencie potrebné vyjadriť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Následne po spracovaní takejto objednávky sa so záujemcom dohodnú bližšie informácie formou emailovej alebo telefonickej komunikácie o konečnej cene, spôsobe doručenia a spôsobe platby. Po absolvovaní všetkých krokov je úspešne vytvorená záväzná kompletne vyplnená objednávka zo strany záujemcu.

5.2.3 V prípade uskutočnenia záväzne kompletnej objednávky formou písomnej objednávky prostredníctvom korešpondencie sa rozumie, kompletne vyplnený list odoslaný na oficiálnu adresu predávajúceho. Ten zahŕňa zoznam objednaných produktov, vyplnené všetky povinné údaje záujemcom a to v nasledovnom znení: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia objednávky (prípadne uviesť fakturačnú adresu, ak je iná ako adresa doručenia) telefónne číslo alebo email. Taktiež je do listu potrebné vyjadriť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Po spracovaní takejto objednávky záujemcovi bude záujemca kontaktovaný predávajúcim, kde mu budú poskytnuté ďalšie inštrukcie ako postupovať pre úspešné dokončenie procesu objednávky. V tomto prípade je dôležité uviesť v korešpondencii vaše telefónne číslo alebo email, aby sme vás mohli kontaktovať a dokončiť proces objednávky.

5.2.4 V prípade uskutočnenia záväzne kompletnej objednávky telefonickou formou sa rozumie, uskutočnený telefonát medzi záujemcom a predávajúcim, kde záujemca zdelí potrebné údaje k dokončeniu objednávky, čo zahŕňa zoznam objednaných produktov, uvedené všetky povinné údaje záujemcom a to v nasledovnom znení: Meno, Priezvisko, Adresa doručenia objednávky, (prípadne uviesť fakturačnú adresu, ak je iná ako adresa doručenia) telefónne číslo alebo email. Taktiež je potrebné v ďalšom kroku pre úspešné dokončenie danej objednávky vyjadriť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho. Je tomu tak možné učiniť emailom na emailovú adresu predávajúceho alebo formou písomnej korešpondencie doručenej na adresu predávajúceho. Po splnení tohto kroku je možné pokračovať v procese dokončenia objednávky. Následne po spracovaní takejto objednávky sa so záujemcom dohodnú bližšie informácie formou emailovej alebo telefonickej komunikácie o konečnej cene, spôsobe doručenia a spôsobe platby. Po absolvovaní všetkých krokov je úspešne vytvorená záväzná kompletne vyplnená objednávka zo strany záujemcu.

5.3 Záujemca odoslaním takejto objednávky predávajúcemu ľubovoľnou formou, ktorú si zvolí podľa bodu 5.1 obchodných podmienok, potvrdzuje že vytvoril záväzne kompletne vyplnenú objednávku, ktorá spĺňa všetky náležitosti a povinnosti zo strany záujemcu, resp. kupujúceho tak, ako je uvedené v obchodných podmienkach, najmä v článku č.5 obchodných podmienok.

5.4 Podmienkou platnosti vytvorenia záväzne kompletne vyplnenej objednávky je uvádzanie pravdivých a úplných osobných údajov a náležitostí požadovaných našim elektronickým systémom obchodu, ako pri registrácii alebo bez nutnosti registrácie, alebo pri realizácii samotnej objednávky.

5.5 Záujemca je povinný pred / alebo spolu s odoslaním záväzne kompletnej vyplnenej objednávky vyjadriť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov .

5.6 Záujemca je povinný pred / alebo spolu s odoslaním záväzne kompletnej vyplnenej objednávky vyjadriť súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami.

5.7 Záujemca sa vytvorením záväzne kompletne vyplnenej objednávky stáva kupujúcim, v rámci definovania vzťahov prípadnej kúpno-predajnej zmluvy a ďalších práv a povinností kupujúceho, vyplývajúce z týchto obchodných podmienok.

5.8 Kupujúci vytvorením záväzne kompletne vyplnenej objednávky súhlasí s konečnou cenou, za ktorú si tovar alebo služby objednal a tú je povinný zaplatiť, formou ako ustanovuje článok č.8 obchodných podmienok. Konečná suma teda predstavuje súčet ceny tovaru, ceny prepravy, prípadne ceny prepravy formou dobierky a ceny balného so zahrnutou sumou DPH, tak ako je definované v bode č.2.12 obchodných podmienok.

5.9 Všetky vytvorené záväzne kompletne vyplnené objednávky, prijaté  predávajúcim sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú záväzne ako pre predávajúceho tak aj pre kupujúceho.

5.10 Kupujúci odoslaním záväzne kompletne vyplnenej objednávky, súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov, s obchodnými podmienkami predávajúceho ako aj s reklamačným poriadkom tak, ako sú platné v deň odoslania tejto objednávky.

5.11 Kupujúcemu je po vytvorení záväzne kompletne vyplnenej objednávky, formou vytvorenia v elektronickom obchode odoslaný automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky obchodu. Tento e-mail však nie je potvrdením o dostupnosti tovaru ani o tom že bola daná objednávka predávajúcim prijatá a vyhodnotená ako správna - splňujúca všetky náležitosti vyplývajúce z obchodných podmienok.

5.12 V prípade vytvorenia záväzne kompletne vytvorenej objednávky inou formou ako vytvorením takejto objednávky v elektronickom obchode, bude následne kupujúci kontaktovaný predávajúcim formou emailu, písomnej korešpondencie alebo telefonicky.

5.13 Predávajúci po prijatí záväznej kompletne vyplnenej objednávky má pravo vyhodnotiť či takáto objednávka bola vytvorená správne v súlade so všetkými náležitosťami ustanovujúcich obchodnými podmienkami. V prípade nedodržania obchodných podmienok predávajúci môže takúto objednávku stornovať a vyhodnotiť ako neplatnú. Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailovou alebo telefonickou formou komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neinformovať o tejto skutočnosti písomnou korešpondenciou kupujúceho.

5.14 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy alebo jeho časti a tým neuzavrieť kúpno-predajnú zmluvu, ak je tovar natrvalo vypredaný alebo je dlhodobo nedostupný alebo aj z iných ako uvedených dôvodov. V prípade, že táto situácia nastane, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailovou alebo telefonickou formou komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neinformovať o tejto skutočnosti písomnou korešpondenciou kupujúceho.

5.15 Predávajúci si vyhradzuje právo nezaručiť okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov, ktoré sú uvedené v elektronickom obchode. V prípade nedostupnosti tovaru bude kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailovou alebo telefonickou formou komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neinformovať o tejto skutočnosti písomnou korešpondenciou kupujúceho.

5.16 V prípade nedostupnosti tovaru tak ako bol uvedený vo vytvorenej záväzne vyplnenej objednávke a po zaplatení takejto objednávky, bude kupujúcemu vrátená konečná cena, formou prevedenia finančných prostriedkov na bankový účet kupujúceho. V prípade, že kupujúci neuviedol pri platbe číslo účtu alebo je tento údaj predávajúcemu neznámy, bude snahou predávajúceho tento údaj zistiť. Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailovou alebo telefonickou formou komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neinformovať o tejto skutočnosti písomnou korešpondenciou kupujúceho. Kupujúci si je však vedomý, že v tomto prípade mu nevzniká žiadna škoda, spojená napríklad s bankovými poplatkami ani iná, ktorú by si mohol uplatniť voči predávajúcemu.

5.17 Predávajúci si vyhradzuje právo v akomkoľvek bode procesu vytvorenia úspešnej záväznej objednávky odstúpiť od tohto procesu, vyhodnotiť takúto objednávku za neplatnú, odmietnuť prijatie návrhu na  uzatvorenia kúpnej zmluvy zo strany záujemcu, a to ako z dôvodu nedodržania obchodných podmienok ale taktiež bez udania dôvodu a to do  24 hodín od prijatia záväzne kompletne vyplnenej objednávky. Kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný emailovou alebo telefonickou formou komunikácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neinformovať o tejto skutočnosti písomnou korešpondenciou kupujúceho.

5.18 Záujemca alebo kupujúci si môže vyhradiť právo odstúpiť od procesu objednávky v akomkoľvek bode procesu vytvorenia úspešnej záväznej objednávky odstúpiť od tohto procesu, vyhodnotiť takúto objednávku za neplatnú, odmietnuť prijatie návrhu na  uzatvorenia kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a to ako z dôvodu nedodržania obchodných podmienok ale taktiež bez udania dôvodu a to do  24 hodín od prijatia záväzne kompletne vyplnenej objednávky predávajúcim, pokiaľ tovar nie je pripravený na vyexpedovanie alebo už tento tovar bol vyexpedovaný.  Kupujúci tak môže učiniť v rámci danej časovej lehoty a to oznámením emailovou alebo telefonickou formou predávajúcemu. Predávajúci po dohode s kupujúcim za predpokladu splnenia všetkých podmienok, tak ako vyplýva z obchodných podmienok takúto objednávku stornuje.

 

6.    Uzavretie kúpno-predajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim

6.1 K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3 Vznikom kúpno-predajnej zmluvy sa obe zúčastnené strany dostávajú do obchodných vzťahov, z ktorého vyplývajú isté práva a povinnosti, obe strany sa zaväzujú dodržiavať podmienky zmluvy tak ako ustanovuje zákon.

6.2 Obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok predávajúceho tvoria neodeliteľnú súčasť kúpno-predajnej zmluvy, ktoré sú obe zúčastnené strany zaviazané dodržiavať.  

6.2 Kupujúci môže bez udania dôvodu odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy kúpno-predajnej zmluvy (prebratia tovaru) v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. a to písomným oznámením na e-mailovú adresu obchod@modrymesiac.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

6.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar predávajúcemu do 5 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.

6.4 Predávajúci sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju ponížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

6.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpno-predajnej zmluvy:

6.5.1 ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)
6.5.2  objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva),
6.5.3  cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu)
6.5.4 ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

7.    Vymedzenie osobitných podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim vyplývajúceho z procesu objednávky tovaru - cena tovaru, platobné podmienky doba a spôsob dodania tovaru

 

7.1 Pre našich zákazníkov vždy platia ceny uvedené v našom obchode v čase záväzného  objednávania tovaru  a nemenia sa pri zvýšení alebo znížení cien produktov v budúcnosti. Výsledná cena objednávky vrátane poplatkov za doručenie je vždy uvedená pri poslednom kroku objednávky. Predajca je platcom DPH.

7.2 Až do zaplatenia plnej sumy za tovar zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

7.3 Minimálna objednávka, ktorú predávajúci vyexpeduje musí byť rovná alebo vyššia než suma 2.00€ a to bez DPH.  

7.3 V prípade platby vopred, pri každej potvrdenej objednávke, predávajúci bude ponúkaný tovar držať pred zaplatením a následným vyexpedovaním najviac dva pracovné dni.

7.4  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný, tak ako uviedol záujemca vo záväzne kompletne vyplnenej objednávke.

 

8. Vymedzenie podmienok platby objednaného tovaru

8.1 Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy alebo darčeky, ktoré nemôžu byť zo strany kupujúceho nárokovateľné.

8.2 Predávajúci stanovuje cenu za prepravu, ktorá sa pripočíta k cene tovaru. Jedná sa teda o konečnú cenu ktorú je kupujúci povinný zaplatiť,   tak ako je v uvedené v bode č.5.8, obchodných podmienok.

8.3 Kupujúci je povinný si zvoliť formu platby za objednaný tovar a to buď platbou vopred, platbou v hotovosti alebo platbu formou dobierky. Kupujúci je však povinný zaplatiť konečnú sumu predávajúcemu.

Platba vopred – bankový účet

8.4 Platbou vopred sa rozumie spôsob zaplatenia konečnej sumy predávajúcemu a to formou ktorú si zvolí kupujúci priamo pri vyplnení záväzne kompletne vyplnenej objednávky. Jedná sa o možnosť uhradenia finančných prostriedkov vopred a to nasledovnými spôsobmi:

8.4.1 Uhradenia finančných prostriedkov vopred na bankový účet predávajúcemu, po vyplnení a odoslaní záväzne kompletne vyplnenej objednávky.

Číslo účtu je: IBAN: SK95 1100 0000 0029 2587 0613, pričom prosím nezabudnite uviesť kód Vašej objednávky do časti pre variabilný symbol.

8.4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na odoslanie až po pripísaní príslušnej čiastky, teda konečnej sumy na náš účet. Pre urýchlenie spracovania objednávky je možné poslať pdf súbor o vykonanej platbe. 8.4.3 Predávajúci nezodpovedá za prípadne chyby pri zdávaní platby vo vašom elektronickom bankovníctve.

Platba vopred – bankovou kartou cez službu CardPay

8.5 Uhradenia finančných prostriedkov vopred priamou platbou (strhnutie finančných prostriedkov ihneď po vykonaní platby) formou bankovej karty na účet predávajúcemu. Predávajúci v tomto prípade využíva biznis účet spoločnosti Tatrabanka a pre vykonanie bezpečnej platby vašou bankovou kartou využíva službu CardPay.

8.5.1 Služba CardPay ktorú využíva predávajúci, obsahuje možnosť zaplatiť bankovou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro alebo Diners Club International. Podporuje aj platbu formou Apple Pay.

Viac informácii o tom ako správne používať túto platobnú bránu nájdete tu:

https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/navody/ako-nakupovat-cez-cardpay/

8.5.2 Predávajúci v tomto prípade neprichádza do kontaktu s vašimi citlivými údajmi o karte.   

8.5.3 Predávajúci nezodpovedá za prípadne chyby pri platbe v elektronickej službe CardPay. Pri vyskytnutí akýchkoľvek problémov s platbou bankovou kartou nás prosím kontaktujte.

8.5.4  Netreba zabúdať, že v prípade platby kartou môže nastať situácia že vás banka vyzve k tomu aby ste platbu verifikovali – smskou alebo aplikáciou. V tomto prípade je nutné platbu verifikovať, objednávka však bude vytvorená naším systémom.

8.5.5 V prípade ak nastane chyba platby, príde vám o tejto skutočnosti email. Následne budete kontaktovaný našou zákazníckou podporou s možnými riešeniami. Vytvorenie novej alebo duplikovanie pôvodnej objednávky s novou možnosťou platby. Prípadne  zmeneným spôsobom platby – bankovým prevodom.

 

Platba v hotovosti 

8.6 Platbou v hotovosti sa rozumie spôsob zaplatenia konečnej sumy predávajúcemu a to formou hotovosti priamo pri preberaní tovaru. Túto možnosť je možné si zvoliť len v prípade že daný tovar si kupujúci vyzdvihne priamo na pobočke alebo pri preberaní tovaru našim povereným kuriérom. Obratom pri preberaní tovaru kupujúci následne obdrží daňový doklad alebo dodací list.  

Platba na dobierku

8.7 Platbou na dobierku sa rozumie spôsob zaplatenia konečnej sumy predávajúcemu a to formou doručenia tovaru vybraným prepravcom formou dobierky. Konečnú sumu za tovar je tak kupujúci povinný zaplatiť až pri preberaní tovaru.

8.7.1 V prípade že si kupujúci vyberie spôsob prepravy formou dobierky predávajúci si k cene za prepravu pripočíta taktiež cenu za dobierku, ktorá je ale započítaná v cene prepravy ktorá sa počíta do výslednej ceny. V tomto prípade výsledný súčet ceny bude súčet ceny tovaru, ceny prepravy v ktorej bude cena dobierky zahrnutá, takže výsledný súčet napokon tvorí výslednu konečnú sumu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť, tak ako je uvedené v bode č.5.8 obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť túto cenu, avšak s tým že kupujúci bude o tejto zmene vopred informovaný, pred alebo do 24h po vytvorení záväzne kompletne vyplnenej objednávky.

8.7.2 V prípade ak predávajúci z náležitých dôvodov tak ako vyplývajú z obchodných podmienok môže kupujúcemu poukázať finančné prostriedky. Jedná sa väčšinou o prípady reklamácie, zníženia ceny dopravy alebo neočakávaných chýb pri objednávke tovaru alebo aj napríklad situácia pri nedodaní zaplateného tovaru. Kupujúci je však povinný predávajúcemu poskytnúť pravdivé údaje kde možno prijať platbu od predávajúceho. Ak tieto údaje priamo nevyplývajú z údajov ktorými disponuje predávajúci, alebo kupujúci vyslovene neposkytne takéto údaje, predávajúci si vyhradzuje právo neuhradiť danú sumu.

 

9. Vymedzenie podmienok prepravy objednaného tovaru

9.1 Predávajúci umožňuje vybrať kupujúcemu formu doručenia  objednaného tovaru a to z viacerých možností, ktorú si kupujúci môže vybrať v rámci kompletne vyplnenej záväznej objednávky, v časti formuláru „Spôsob dopravy.“ Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti dopravy: Vyzdvihnutie na predajni, UPS – kuriér, UPS – kuriér na dobierku, Kuriér Modrý Mesiac  - centrum Banská Bystrica alebo službu Kuriér Modrý Mesiac.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo pozmeniť miesto, čas alebo aj zmeniť typ dopravy, ktorý si zákazník zvolil a to bez udania dôvodu (zväčša sa jedná o vhodnejšiu alternatívu, alebo technické problémy). Zároveň sa mu pokúsi ponúknuť vhodnejšiu alternatívu dopravy tovaru, spomedzi uvedených iných typov prepravy, ktoré predávajúci ponúka.  V prípade ak zákazník odmietne iný ponúkaný typ dopravy, predávajúci môže takúto objednávku stornovať a zákazníkovi vráti konečnú cenu za objednávku ak bola zaplatená vopred.

9.3 Čerstvé potraviny, resp. položky pri ktorých je toto obmedzenie uvedené je možné doručiť len výlučne službou „Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica.“ Tak aby sa predišlo znehodnoteniu produktov.

 

 

Kuriér Slovak parcel service

9.6 Kuriér Slovak parcel service, je jedna z viacerých možností, ktorú si kupujúci môže vybrať v rámci kompletne vyplnenej záväznej objednávky, v časti formuláru „Spôsob dopravy.“ Jedná sa vybratie prepravcu Slovak Parcel Service kuriérskej služby.

9.6.1 Predávajúci ustanovuje cenu prepravy pre kupujúceho, pri vybranom spôsobe prepravy Kuriér Slovak parcel service, uvedenom prepravcovi UPS - Slovensko a jeho kuriérskej služby, pri hmotnosti objednávky do 5kg,  za zvýhodnených podmienok nasledovne:

Pri výške objednávky  od   0 € - do 50 € je cena prepravy stanovená na sumu:  3.50 €.

Pri výške objednávky  od   50 je cena prepravy stanovená na sumu:  0.00 €.

9.6.2 Pri doručení tovaru objednávky v hmotnosti nad 10kg si predávajúci vyhradzuje právo kupujúcemu odmietnuť odoslanie objednávky formou prepravy Kuriér Slovak parcel service, pričom o tejto skutočnosti bude následne kupujúceho informovať a pokúsi sa mu ponúknuť iný spôsob  prepravy.

9.6.3 V tomto prípade odmietnutie návrhu predávajúceho o využití inej ponúkanej forme prepravy alebo neakceptovania zvýšenej sumy zo strany kupujúceho, objednávka bude považovaná za stornovanú.

9.6.4 V tomto prípade predávajúci predpokladá dodať objednaný tovar do dvoch pracovných dní, odo dňa vyexpedovania zásielky. Zároveň však nevylučuje možné komplikácie na strane prepravcu Slovak Parcel Service.  

Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica

9.9 Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica, je jedna z viacerých možností, ktorú si kupujúci môže vybrať v rámci kompletne vyplnenej záväznej objednávky, v časti formuláru „Spôsob dopravy.“ Jedná sa vybratie našej vlastnej kuriérskej služby. Prepravu zabezpečujeme našimi vozidlami v rámci centra Banskej Bystrice a to do vzdialenosti do 10 km od centra mesta Banská Bystrica (to znamená 10 km od Námestia SNP).

9.10 Je dôležité aby kupujúci zvolil tento typ dopravy iba ak spĺňa podmienky tejto dopravy. V prípade že predávajúci zistí že kupujúci nespĺňa podmienky tejto dopravy tak ako sú upresnené v týchto obchodných podmienkach, v takom prípade si vyhradzuje právo navrhnúť kupujúcemu iný typ prepravy alebo objednávku stornovať.

9.11 V prípade využitia tejto formy prepravy a splnenia podmienok vzťahujúcich sa k tejto doprave bude kupujúci následne informovaný o vyexpedovaní objednávky a presnom dátume doručenia a mieste prebratia. Kupujúci sa môže následne prípadne mailom alebo telefonicky dohodnúť s predávajúcim na ďalších podmienkach prebratia tovaru, alebo zvolenia inej formy prepravy. Kupujúci môže odmietnúť narhovaný čas a miesto prebratia. V taktomto prípade sa predávajúci pokúsi navrhnúť kupujúcemu iný spôsob dopravy. Ak tento navrhnutý spôsob kupujúci odmietne, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať.

9.12 Pri doručení tovaru objednávky v hmotnosti nad 10kg, nedodržania stanovenej vzdialenosti pre doručenie objednávky alebo nedodržania vybraného termínu zo strany kupujúceho, či pre iné neočakávané dôvody si predávajúci vyhradzuje právo kupujúcemu odmietnuť odoslanie objednávky formou tejto prepravy, následne kupujúceho informovať o tejto skutočnosti a ponúknuť mu inú služby prepravy. V prípade odmietnutia takejto formy prepravy zo strany kupujúceho, iná forma doručenia nebude akceptovaná, predávajúci si vyhradzuje právo objednávku stornovať.

9.13 Predávajúci ustanovuje cenu prepravy pre kupujúceho, pri vybranom spôsobe prepravy Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica, za zvýhodnených podmienok nasledovne:

Pri výške objednávky  od   0 € - do 30 € je cena prepravy stanovená na sumu:  1.99 €.

Pri výške objednávky  od 30 je cena prepravy stanovená na sumu:  0.00 €.

9.14 Predávajúci ustanovuje jednotlivé trasy prepravy pre kupujúceho, pri vybranom spôsobe prepravy Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica, nasledovne:

Jedná sa o doručenie výhradne v rámci centra mesta Banská Bystrica do vzdialenosti cca 10 km od centra. To znamená od Námestia SNP.

Na sever je to teda maximálne po ulicu: Uľanská cesta.

Na východ je to teda maximálne po obec: Šalková.

Na juh je to teda maximálne po obec: Rakytovce.

Na západ je to teda maximálne po obec: Tajov.

9.15 Predávajúci ustanovuje vybraný čas pre jednotlivé trasy prepravy pre kupujúceho, pri vybranom spôsobe prepravy Kuriér Modrý Mesiac – centrum Banská Bystrica, nasledovne:

V tomto prípade predávajúci predpokladá dodať objednaný tovar:

v deň nákupu, ak si kupujúci objedná tovar do 12 hodiny alebo následne

na nasledujúci deň, odo dňa nákupu, ak si kupujúci objedná tovar po 12 hodine.

Každý pracovný týždeň od pondelka do nedele s výnimkou soboty   je čas doručenia ustanovený od 16h do 20h alebo podľa dohody s kupujúcim.

9.16 V prípade odmietnutia návrhu predávajúceho o využití inej ponúkanej forme prepravy alebo neakceptovania zvýšenej sumy zo strany kupujúceho, objednávka bude považovaná za stornovanú.

 

 

 

 

10. Vymedzenie záručnej lehoty vzťahujúcej sa k predávanému tovaru

10.1  Dodací list alebo bloček za tovar slúži zároveň ako záručný list a je súčasťou dodaného tovaru.

10.2  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a teda od uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy, podľa ktorej si ďalej kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy v prípade reklamacie alebo nedoržiania obchodných podmienok.

10.3  Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe, čo je podľa Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka stanovená na 24 mesiacov alebo iosobitne upravenej záručnej doby v prípade potravín.

 

11. Vymedzenie podmienok reklamácie tovaru v rámci kúpno-predajnej zmluvy

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo doplniť článok 10 v osobitne upravenej časti, a to svojim Reklamačným poriadkom spoločnosti, ktorý je pre kupujúceho záväzný a tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpno-predajnej zmluvy tak ako aj týchto obchodných podmienok. 

11.2 Kupujúci odoslaním záväznej kompletne vyplnenej objednávky, potvrdzuje predávajúcemu, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, akým spôsobom a kde možno reklamáciu uplatniť.

11.3 Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru). V prípade že záručny list nie je súčasťou tovaru, slúži k účelu vybavenia reklamácie daňový doklad - faktúra. Kupujúci pre úspešne vybavenie reklamácie sa musí preukázať   že reklamovaný tovar bola zakúpeny u predávajúceho. Doklady preto starostlivo prosím uschovajte.

11.4 Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe. Kupujúci je v prípade zistenia týchto nedostatkov povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

11.5 Reklamácie u predávajúceho z dôvodu materiálových alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.modrymesiac.sk to v rámci záručnej doby na tovar.


11.6 V rámci procesu uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný odoslať vyplnený reklamačný formulár umiestnený na webe, alebo vlastnoručne vyplnený email či písomnu korešpondenciu. Žiadosť o uplatnenie reklamácia musí obsahovať:

a)    potraviny

b)   označenie predmetu zásielky

c)    a popis chyby alebo poškodenia zásielky

d)   číslo objednávky

e)     kópiu kúpneho dokladu (faktúry)

f)      kontakt na kupujúceho - Meno Priezvisko, príp. IČO, Adresa, tel. č., bankové spojenie

 

11.7 Predávajúci je povinný vybaviť takto prijatú reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Reklamácia musí mať písomnú formu.

11.8 Záručna doba je lehota kedy si zákazník v prípade zistenia závad tovaru môže uplatnovať právo na reklamáciu, tak ako vyplýva z kúpno-predajnej zmluvy.

11.9 Záručna doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru od kupujúceho, ak predávajúci nestanovil iný dátum na prevzatie tovaru.

11.10 Štandardná záručná doba tovaru zakúpeného u predávajúceho je stanovená tak ako to vyplýva zo Zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka, pri nových výrobkoch a to 24 mesiacov. Vzťahuje sa na kúpno-predajnú zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou kupujúcim.

11.11 Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

11.12 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a ktoré sú v rozpore s návodom výrobcu.

11.13 Záručna doba na potraviny sa vzťahuje len na dobu uvedenú ako dobu minimálnej trvanlivosti, po tomto dátume nie je možné u predávajúceho daný výrobok reklamovať.

11.16 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným doručením zásielky. Reklamáciu zodpovednosti za škodu na zásielke spojenú s prepravou zásielky uplatňuje výhradne len platca prepravy, v tomto prípade predávajúci u poskytovateľa prepravy.

11.14 V prípade zistenia, že je očividne poškodená krabica, poprípade tovar vo vnútri krabice, pri preberaní od kuriéra, je nutné s kuriérom spísať škodový zápis, zásielku neprevziať a oboznámiť s tým  predávajúceho. Takýmto konaním nedochádza k uzatvoreniu kúpno-predajnej zmluvy a objednávka je považovaná za stornovanú, vrátenu predávajúcemu.  Kupujúcemu budú vrátene prípadne finančné prostriedky ktoré uhradil v konečnej cene, na jeho bankový účet.

11.15 Škodový zápis nie je ani nenahrádza uplatnenie reklamácie u prepravcu alebo u predávajúceho.

11.16 Kupujúci je povinný pred spísaním škodového zápisu umožniť prepravcovi aby sa osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škôd a uviedol ich do tohto zápisu.

11.17 V prípade ak sa jedná o zodpovednosť za škodu na zásielke, v dôsledku poškodenia zásielky, alebo za škody spôsobené neskorým alebo chybným doručením alebo oneskoreným pokusom o doručenie zásielky je nevyhnutné tento stav bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky príjemcovi alebo dátumu vrátenia zásielky odosielateľovi, teda predávajúcemu.

11.18 V prípade ak sa jedná o zodpovednosť za škodu na zásielke, v dôsledku podozrenia zo straty zásielky alebo samotnej straty zásielky, je kupujúci povinný takúto skutočnosť nahlásiť predávajúcemu a to do 3 pracovných dní od kedy mala byť zásielka doručená. 

11.19 V prípade že kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar je poškodený alebo sa jedná o čiastočnú stratu obsahu zásielky až po rozbalení takejto zásielky, môže sa jednať o zodpovednosť za škodu na zásielke u prepravcu. V tomto prípade je nutné túto skutočnosť oznámiť bezodkladne predávajúcemu na oficiálne kontaktné údaje alebo prípadne priamo na email: obchod@modrymesiac.sk, alebo vypísanim reklamačného formulára na webovej stránke obchodu. Následne kupujúci po oboznámení predávajúceho získa ďalšie informácie o priebehu vybavenia takejto reklamácie. Kupujúci je povinný oobznámiť o tomto stave predávajúceho najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky. Kupujúci je však povinný tovar prevziať až po skontrolovaní obalu a smotného tovaru. V prípade že sa nepreukáže zodpvoednosť za škody na zásielke zo strany prepravcu, predávajúci si vyhradzuje aj možnosť neprijať takýto tovar späť a postupovať len v súlade s podmienkami riadnej reklamácie v rámci podmienok kúpno-predajnej zmluvy.

11.20 Predávajúci nepríjma reklamácie spôsobené doručením zásielky staršie ako 3 dni od dátumu doručenia objednávky kupujúcemu.

 

 

 

 

 

12. Vymedzenie práv a podmienok ochrany osobných údajov zákazníkov v rámci využívania služieb elektronického obchodu  

 

V ESPERANTO s.r.o. /ďalej len „my“/ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracúvame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame a komu ich môžeme poskytovať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

 

A,   Aké osobné údaje spracúvame?

 

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:

·       Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo

·       Kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s Vami – e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu

·       Vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, uložená adresa a nastavenia newsletterov

·       Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú údaje o službách a produktoch, ktoré si u nás objednávate, platby vrátane čísla účtu a údaje o reklamáciách

·       Údaje z Vášho hodnotenia nami poskytovaných služieb a produktov, ktorými sa rozumejú informácie, ktoré uvediete v recenziách

 

B, Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

 

V rámci činnosti spracúvame osobné údaje pre rôzne účely a rôznom rozsahu buď:

 

·       Bez Vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti

·       Na základe Vášho súhlasu

Aké spracovania môžeme uskutočňovať bez Vášho súhlasu, závisí na tom k akému účely príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete- či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás registrujete či vytvoríte objednávku. Vaše údaje môžeme taktiež spracúvať pokiaľ ste účastníkom inej služby a s nami komunikujete alebo pokiaľ navštívite našu predajňu.

 

 

 

 

 

 

B.1. Pokiaľ navštívite náš web

 

B.1.1. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

 

Pokiaľ navštívite web www.modrymesiac.sk spracúvame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ za účelom:

 

·       Získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť: našim oprávneným záujmov je zlepšovanie služieb pre vás

·       Vytváraním štatistík a prehľadov, najviac sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy: našim oprávneným záujmom je meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu, pre tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a k tomuto účelu použiť

·       Testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, aby sme predchádzali problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke , ktorý by mohol zhoršiť zážitok s objednávania u nás: našim oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás

·       Predchádzaniu útoku na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát: našim oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát

 

Údaje o vašom správaní na webe doplňujeme taktiež o údaje:

·       IP adresa vášho zariadenia

·       Operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenia

·       Prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenia

·       Adresa webovej stránky /URL adresa/ z ktorej prichádzate na náš web

 

 

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 38 mesiacov. Proti tomuto spracúvaniu máte právo uplatniť námietku.

 

Údaje  o vašom správaní na webe taktiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu / teda bez vášho súhlasu/, a to za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe. Našim oprávneným záujmom je maximálne personalizovaná  a efektívna ponuka pre vás. Menované údaje pre tento účel taktiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov taktiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, , kde každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás následne budete niečo objednávať využívame pre tieto účely najviac údaje o vašich objednávkach.

 

B.2. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete

 

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania popísané v časti Pokiaľ navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, tak najviac prevádzame nasledujúce spracovania:

 

B.2.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

 

Pokiaľ si vytvoríte účet na webe www.modrymesiac.sk, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach /pokiaľ u nás neskôr objednáte nejakú službu/, na základe plnenia zmluvy s vami /bez vášho súhlasu/, aby sme mohli viesť užívateľský účet. Zmluva o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť v nastaveniach súkromia.

 

B.2.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

 

Pokiaľ si vytvoríte účet na webe www.modrymesiac.sk, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia, údaje o vašich objednávkach /pokiaľ u nás neskôr objednáte nejakú službu/ a údaje o vašom správaní pri čítaní správ taktiež na základe nášho oprávneného záujmu / teda bez vášho súhlasu/ a to za účelom:

·       Získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najviac zaisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami: našim oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás a

·       Poskytovanie ponúk na mieru a cielenú reklamu, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, zdeliť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na vašom webe: tieto ponuky sa môžu týkať ako našich produktov a služieb, tak produktov a služieb tretích strán: našim oprávneným záujmom je efektívna propagácia produktov a služieb

 

Aby sme mohli ponuku na mieru pripraviť, vyššie uvedené údaje analyzujeme a získavame z nich ďalších odvozené údaje, ktoré pre tento účel používame. Takto môžeme používať rovnako údaje o vašom správaní na webe, ktoré sme získali predtým, než ste sa zaregistrovali /pokiaľ ste v nastaveniach súkromiach v minulosti nevypli personalizáciu webu/ a môžeme zbierať údaje o vašom správaní na webe i keď sa neprihlásite. Podľa týchto údajov taktiež členíme našich užívateľov do rôznych skupín, kde každá skupina obdrží vlastnú špecifickú ponuku.

 

Za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám, ktoré vám zobrazíme na webe ako je napísané  v časti pokiaľ navštívite náš web, použijeme taktiež údaje o vašich objednávkach /pokiaľ si objednáte naše služby/.

 

Túto funkciu môžete kedykoľvek vypnúť v sekcii nastavenia súkromia.

 

Na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ taktiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je napísané v časti pokiaľ navštívite náš web.

 

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 

B.2.3. Spracovanie na základe súhlasu

 

Pokiaľ v rámci svojho účtu na webe www.modrymesiac.sk. vytvoríte recenziu, spracúvame vaše identifikačné údaje a údaje z vášho hodnotenia nami poskytovaného tovaru a služieb, vrátane fotografií, taktiež na základe vášho súhlasu so spracovaním a to za účelom zdieľania informácií o vašej spokojnosti s nami poskytovanými tovarmi a službami s ostatnými návštevníkmi nášho webu. Pre tento účel osobné údaje používame,  pokiaľ neodvoláte váš súhlas so spracovávaním.

 

B.3. Pokiaľ si u nás vytvoríte objednávku

 

V prípade, že si objednávku vytvárate u nás na webe, týkajú sa vás spracovania opísané v časti Pokiaľ navštívite náš web. V prípade, že u nás vytvoríte objednávku, tak najviac prevádzame nasledujúce spracovania:

 

B.3.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

 

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba vytvoríte objednávku, spracúvame vaše osobné údaje za účelom vybavenia objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme pre tento účel použiť  rovnako vaše nastavenia.

 

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracúvame taktiež údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

 

 

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme na:

- aby ste mohli dokončiť vašu objednávku na webe, napríklad aby sa vám nezmazali údaje     

  z rozpracovanej objednávky

- aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zasielať jej potvrdenie

- pre potreby platby za tovar, v tejto súvislosti môžeme vaše údaje poskytnúť taktiež

  dodávateľovi služby, ako je opísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich  

  poskytujeme?

- v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami s ktorými sa na vás obrátime, napr. pomoc call centra, ako je opísané v časti Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom kanálov.

 

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu potrebnú k vybaveniu vašej objednávky, príp. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

 

B.3.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

 

Pokiaľ u nás vytvoríte záväznú objednávku, uchováme vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu /bez vášho súhlasu/ za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našim oprávneným záujmom sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. V tejto súvislosti môžeme taktiež na základe potrebnosti pre ochranu našich právnych nárokov pre tento účel spracovať vaše biometrické údaje, pokiaľ s nami podpíšete zmluvu prostredníctvom signpadu na našej pobočke.

 

V prípade vytvorenia objednávky ďalej spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia /pokiaľ u nás máte účet/ a údaje o vašich objednávkach za účelom:

 

·       Získania informácií na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, najmä k zaisťovaniu vašej spokojnosti s našimi službami, našim oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás

·       Poskytovanie ponúk na mieru a cielená reklama, ktoré vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnej siete, zdeliť po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami alebo vám zaslať poštou, našim oprávneným záujmom je efektívna propagácie našich produktov a služieb. Aby sme mohli ponuku pripraviť, vyššie uvedené údaje /teda vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach/ analyzujeme a získavame z nich odvodené údaje, ktoré pre tento účel používame. Podľa týchto údajov taktiež rozčleňujeme našich užívateľov do rôznych skupín, kde každá skupina obdrží vlastné špecifické ponuky. Pokiaľ sa u nás nezaregistrujete, nepoužívame pre prípravu ponúk s ktorými vás oslovujeme údaje o vašom správaní na webe.

Za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracúvame údaje po dobu trvania premlčacej doby /3 roky/ a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájeného súdneho, správneho a iného konania spracúvame vaše osobné údaje v potrebnom rozsahu počas celej doby takéhoto konania a ostatnú časť premlčacej doby po jeho ukončení.

 

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky.

 

Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

B.3.3. Spracúvanie na základe plnenia právnych povinností

 

I my musíme plniť zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach a to z dôvodu dodržovania nasledujúcich zákonov:

 

Ø Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

Ø Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Ø Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Ø Zákon č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve

 

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

 

B.3.4. Spracúvanie na základe súhlasu

 

Pokiaľ nám udelíte pri objednávaní tovaru a služieb svoj súhlas, môžeme za účelom vybavenia vašej objednávky taktiež spracúvať:

 

·       Vaše údaje o trvalom bydlisku, telefónne číslo, meno a priezvisko

 

Tieto údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú k vybaveniu vašej objednávky, ako aj reklamácie, alebo do odvolania vášho súhlasu. Vo vybraných prípadoch si môžeme vaše údaje ponechať i po odvolaní súhlasu a to pokiaľ je to nevyhnutné pre ochranu našich právnych nárokov. Tak tieto údaje budeme uchovávať po dobu popísanú vo vyššie uvedenej časti spracovanie na základe oprávneného záujmu.

 

 

 

B.4. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

 

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom e-mailu, chatových nástrojov a sociálnych sietí budeme spracúvať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebiehajúcej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ za účelom:

 

·       Vybavenia vašich požiadaviek, pokiaľ ste si u nás vytvorili objednávku a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme to spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami

·       Evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas

·       Preukázanie, že vašu požiadavku sme prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednáte alebo si uplatníte reklamáciu

·       Analýzy na zlepšovanie kvality našich služieb

 

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 1 roku od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaného nákupu tovarov a služieb. Proti spracúvaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

 

B.5. Pokiaľ navštívite našu pobočku

 

Pokiaľ navštívite našu pobočku budeme spracúvať nahrávku z kamerového systému na ktorej môžete byť zachytený a to na základe nášho oprávneného záujmu /teda bez vášho súhlasu/ za účelom ochrany nášho i vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.

 

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu najviac 1 mesiac. Proti tomuto spracúvaniu máte právo uplatniť námietku.

 

C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich poskytujeme?

 

V prípadoch opísaných v časti prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje? Spracúvame vaše osobné údaje my ako správca. To znemená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vybavenie.

 

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť taktiež iným subjektom, ktoré sa nachádzajú v roli správcu a to:

-  v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorý sa na tomto vybavení podieľajú ako je uvedené v časti pokiaľ u nás niečo objednávate

 

- na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam

 

Pre spracovanie osobných údajov taktiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorý osobné údaje spracúvajú podľa našich pokynov a pre účely, ktoré sú opísané v časti prečo osobné údaje spracúvame a nás k tomu oprávňuje? Takýmito spracovateľmi sú:

 

- poskytovatelia marketingových nástrojov ako je Google

- poskytovatelia cloudových služieb a ďalších dodávateľov technológií a podpory, ako je

  Microsoft a Google

- poskytovatelia SMS komunikačných a chatových nástrojov v prípade, kde spracúvajú

  osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácii s vami

- poskytovatelia účtovníckych služieb

 

V niektorých prípadoch taktiež spracúvame vaše osobné údaje ako spracovateľ a to pokiaľ:

 

A, s vami uzatvárame zmluvu alebo  v zastúpení vybavujeme reklamáciu

B, s vami uzatvárame zmluvu v zastúpení tretej strany, ktorá poskytuje dodatočné služby

    a taktiež v zastúpení vybavujeme reklamáciu s treťou stranou

 

D. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

 

Vo väčšine prípadov spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednaných produktov a služieb, vytváraním a používaním účtu, alebo pri komunikácii s nami. Osobné údaje priamo od vás získavame taktiež sledovaním vášho konania na našom webe a pri čítaní správ a kamerových záznamov našej pobočky. Vaše osobné údaje môžeme získať taktiež do tretej osoby, napríklad ako pre vás objedná produkt alebo službu.

 

Pokiaľ u nás niečo objednávate, môžeme v súvislosti s plnením zmluvy obdržať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, napr. údaj o čísle účtu, ale úspešnom prevedení platby.

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

 

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte taktiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patrí:

 

·       Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, na akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich poskytujeme, kto je mimo nás spracúva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „ochrana osobných údajov zákazníkov“. Pokiaľ si však nie ste istý, ktoré osobné údaje o vás spracúvame, môžete požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú sú či nie sú z našej strany spracúvané a pokiaľ tomu je tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 

·       Právo na opravu

Urobiť chybu je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili. 

 

·       Právo na vymazanie

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 

Ø Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre účely, pre ktoré sme ich spracúvali

Ø Odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, k ich spracovaniu je váš súhlas potrebný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracúvať

Ø Využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov a my zvážime, že žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali nemáme alebo

Ø Domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi

 

Ale majte prosím na pamäti, že i keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatňuje v prípade, že spracovanie vašich osobných údajov je i naďalej potrebné pre splnenie našich právnych povinností alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov / viď časť prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?

·       Právo na obmedzenie spracúvania

 

V niektorých prípadoch môžeme okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy /ako v prípade práva na výmaz/, ale po obmedzenú dobu. Spracúvanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 

Ø Popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne

Ø Vaše osobné údaje spracúvame bez dostatočného právneho základu /napr. nad rámec toho, čo spracúvať musíme/, ale vy budete pred vymazaním takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie /napr. očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli/

Ø Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre zhora uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov alebo

Ø Vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie opísané v nižšie uvedenej kapitole Právo vzniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej šetríme je vaše námietka oprávnená, sme povinný spracúvanie vašich údajov obmedziť

 

·       Právo na prenositeľnosť

 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu a základné plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytujeme v štrukturovanom, bežne používanom a strojovom čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje jednoducho previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracúvame automatizovane v našich elektronických databázach.

 

·       Právo vzniesť  námietku proti spracovaniu

 

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov k nemu dochádza na základe nášho oprávneného záujmu /viď časť Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás k tomu oprávňuje?. Ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracúvať bez ďalšieho, v ostatných prípadoch tak učiníme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali.

 

·       Právo podať sťažnosť

 

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijak dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene, alebo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi. Sťažnosť proti  nami prevádzaného spracúvaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

F. Ako uplatniť jednotlivé práva?

 

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či ide o dotaz, uplatnenie práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné sa môžete obrátiť na našu pobočku Obchod Modrý Mresiac, Námestie Ludvíka Svobodu 1, Banská Bystrica alebo e-mailovú adresu obchod@modrymesiac.sk.

 

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, kvôli zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnený túto dobu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takomto prípadnom predĺžení a jeho odôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

 

G. Poverenec na ochranu osobných údajov

 

Okrem vyššie uvedených kontaktov je vám vo všetkých náležitostiach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov k dispozícii náš poverenec na ochranu osobných údajov. Poverenca môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: obchod@modrymesiac.sk.

 

 

 

13. Vyhlásenie o zverejnených liečivých účinkoch v elektronickom obchode

 

 

13.1 Predávajúci sa zaväzuje k bezvýhradnému dodržiavaniu Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 12.2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách. Potravinám nemôžu byť priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených.

13.2 Predávajúci uvádza že všetky informácie o akýchkoľvek výživových a zdravotných tvrdeniach uvedených na stránkach obchodu sú len súhrnom voľne prístupných informácii. Obchod čerpá prevažne z vybraných knižných zdrojov, napriek tomu informácie ktoré sú uvedené pri jednotlivých produktov, najmä čo sa týka ich "hlavných účinkov" nemožno považovať za dôkaz o skutočnom pôsobení týchto potravín na organizmus čo sa týka ich nutričných a liečivých účinkov. Predávajúcim uvedené informácie využíva iba na opis vlastností produktu, nejedná sa teda o propagáciu produktov ako liekov! Potravinové produkty slúžia výlučne len ako doplnok pestrej stravy, nejedná sa o jej náhradu! Taktiež neodporúčame prekračovať odporúčane dávkovanie. Všetky pozitívne aj negatívne účinky týchto produktov odporúčame pred použitím konzultovať so svojim lekárom!

13.3 Predávajúci s predchádzajúcim bodom oznamuje, že čerpá výlučne z článkov z dostupných zdrojov, informácii o tovare od svojho dodávateľa a vybraných knižných zdrojov.

13.4 Predávajúci uvádza, že všetky rady, odporúčania, recepty či ďalšie informácie o možných liečivých účinkoch predávaných produktov sú len informačné a nenahrádzajú rady lekárov.

13.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za zlú interpretáciu uvádzaných liečivých účinkoch, či nesprávneho dávkovania alebo používania zakúpeného tovaru.

 

 

14 Vymedzenie práv a podmienok jednotlivých služieb ponúkaných predávajúcim

 

14.1 Predávajúci ponúka v rámci svojho portfólia aj jednotlivé doplnkové služby, ktorých podmienky tak ako sú uvedené v obchodných podmienkach bude kupujúci dodržiavať.

14.2 Predávajúci nezodpovedá za prípadne škody spôsobené nedodržiavaním pokynov kupujúcim či inou neodbornou činnosťou zo strany kupujúceho alebo náhodnou udalosťou, ktorá by mohla zapríčiniť znefunkčnenie služieb alebo spôsobiť škodu kupujúcemu.

 

15. Prebiehajúce akcie 

 

15.1 Konkrétne pravidlá každej akcie su vždy jasne uvedené v rámci „Podmienok akcie,“ pri každej propagácii akcie a sú platné, tak ako boli publikované.

15.2 Všetky akcie prebiehajúce na eshope www.modrymesiac.sk, platia výhradne len v rámci elektronického obchodu www.modrymesiac.sk, ak nie je uvedene inak pri podmienkach akcie.

15.3 Všetky ponúkane zľavy, zľavové kupóny a iné prebiehajúce akcie sa nemôžu kombinovať ak nie je uvedené inak pri podmienkach akcie.

15.4 V prípade akciových cien tovaru, teda tovaru kde je vyslovené uvedené že cena tohto tovaru bola znížená o istú sumu vyjadrenú v % alebo v eurách, kupujúci si môže daný tovar zakúpiť len do zrušenia tejto akcie, prípadne vypredania zásob. Ako aj za špecifických podmienok ktoré sú uvedené pri danom produkte. Jedná sa napríklad o obmedzené  množstvo tovaru alebo určený dátum platnosti akcie.

15.5 Hľadajte s nami veľkonočné vajíčka!

Zapojte sa s nami do našej Veľkonočnej súťaže o kopec sladkostí a dopravu zadarmo! 

O čo ide?

Do nášho eshopu sme na ľubovolných stránkach ukryli 50 kupónov, ktoré si môžete uplatniť v našom eshope - v časti pokladňa. 

 

Od kedy do kedy?

Súťaž prebieha od 30.3.2023 do 15.4.2023. 

 

O aké ceny sa hrá?

Viac prezradiť nemôžeme, ale jedná sa o náš bežný sortiment sladkostí. Do súťaže sme zaradili napríklad produkty od spoločnosti Manner, želé cukríky, orechy ale aj hodnotnejšie produkty. Okrem toho sme v kupónoch ukryli aj dopravu zadarmo!

Čo sa stane pri uplatnení kupónu?

Cena vybraného tovaru sa zníži na 0.01€, v prípade dopravy máte dopravu zadarmo. 

Ako často budete pridávať kupóny?

Počas celého trvania súťaže sa budú kupóny objavovať na rôznych miestach v eshope. Dokopy ich chceme vydať spolu presne 50! 

Je možné ich nájsť všetky?

Určite áno, stačí sa len trochu posnažiť. Kupóny ukrývame pravidelne po dobu trvania súťaže, čiže je možné, aby ste si niektoré kupóny odložili aj na neskôr. 

 

Aká je platnosť kupónov? 

Platnosť kupónov - teda čas kedy je možné kupón uplatniť je od 1.4.2023 do 31.5.2023. Jeden kupón sa dá uplatniť iba jeden raz. 

 

Dajú sa kupóny kombinovať?

Nie, jeden kupón platí na jedného zákazníka a na jeden nákup, pričom sa nedajú medzi sebou kombinovať. 

 

Môžem použiť viacero kupónov?

Áno, do vypršania platnosti.  Jeden kupón môžete použiť len na jeden nákup, pričom sa jednotlivé kupóny nedajú medzi sebou kombinovať. Taktiež jeden kupón viete uplatniť iba raz. 

 

Môže kupón stratiť platnosť?

Áno, v prípade že vás niekto predbehne a tento kupón uplatní skôr - vykonaním nákupu. Alebo v prípade vypršania samotnej platnosti kupónu.

 

Môžem jeden kupón uplatniť viac krát?

Nie, jeden kupón sa vzťahuje len na jedného zákazníka a pre jeden tovar. 

 

Musím spraviť nákup pre uplatnenie kupónu?

Áno! Kupón služí len ako zľava pri objednaní položiek. Kedže minimálny nákup v eshope je stanovený na 2€ bez dph, je nutné spraviť plnohodnotný nákup. 

 

Ako kupón uplatniť?

Stačí kupón zadať v časti pokladňa - kliknúť na tlačítko "Apply" a kupón vám odpočíta zľavu, prípadne priradí dopravu zadarmo.

 

15.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať podmienky súťaže, prípadne zabrániť zneužitiu súťaže.

 

16. Záverečné ustanovenia

16.1 Odoslaním záväzne kompletne vyplnenej objednávky sa kupujúci zaväzuje, že súhlasí so všetkými bodmi uvedenými v obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktorý je súčasťou týchto obchodných podmienok.

16.2 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

16.3  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

16.4 Právne vzťahy medzi predajcom a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako i súvisiacimi predpismi.

16.5 Právne vzťahy medzi predajcom a kupujúcim iným než spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, ako i súvisiacimi predpismi.

 

Sme na sociálnych sieťach!

Pozri čo máme nové!

Facebook Youtube Instagram